I          DEFINITIES

               

In deze ‘voorwaarden opslagterrein & transport en huishoudelijk reglement’ worden verstaan onder:

 

-        Strandhuisje: een stalen frame strandhuisje en/of Unit dat aan het begin van het strandseizoen door een (vervoers)onder-neming op het strand wordt geplaatst aan het eind van het strandseizoen weer wordt opgehaald voor de winteropslag;

 

-        Strandseizoen: de periode van april tot en met september;

 

-        Opslagterrein: het door Gebr.Paap gehuurde terrein, plaatselijk bekend als Camperterrein & Paddok Circuit gelegen aan de Boulevard en de Rob Slotenmakersstraat te Zandvoort;

 

-        Gebr.Paap de onderneming die aan het begin van het strandseizoen zorg draagt voor transport van strandhuisjes naar het strand, alsmede voor het transport en de (winter) stalling van de strandhuisjes na afloop van het strandseizoen;

 

-        De eigenaar: de eigena(a)r(en) van stalen frame en/of Unit strand-huisjes;

 

II          TOEPASSELIJKHEID

 

Deze ‘voorwaarden opslagterrein & transport en huishoudelijk reglement’ zijn van toepassing op alle door Gebr.Paap te verrichten transport- en/of opslagwerkzaamheden, alsmede ten tijde van de winteropslag van strandhuisjes op het opslagterrein. De voorwaarden gelden in beginsel voor onbepaalde duur. De exacte data voor transport &  opslag  worden per jaar/seizoen doorGebr.Paap in samenwerking/overleg met gemeente en strand-vereniging, nader vastgesteld en aan de eigenaar bekend gemaakt.

 

III    ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

 

                De eigenaar van een strandhuisje is gehouden zich ten behoeve van de administratie vanGebr.Paap zich na aankoop/ eigen-domsverkrijging van het huisje bij Gebr.Paap aan te melden en opgaaf te doen van tenminste de navolgende gegevens:

 

-       Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (even-tueel mobiel nummer);

 

-       Het nummer van het strandhuisje dat de eigenaar in eigen-dom heeft.

 

IV     VERVOERSVOORWAARDEN/-REGLEMENT

 

a.     Het vervoer van het strandhuisje naar en van het strand vindt plaats op afspraak. Per jaar/seizoen worden de data en tijdstippen daarvan nader vastgesteld en tijdig bekend gemaakt.

 

b.     Voorafgaand aan het opladen van het strandhuisje op de transportauto, die het strandhuisje van en naar het strand transporteert, is de eigenaar gehouden een aansprakelijk-heidsverklaring te ondertekenen, welke hem ter hand wordt gesteld.

 

c.     De eigenaar draagt er zorg voor dat het strandhuisnummer ten tijde van het transport daarvan duidelijk zichtbaar  aan de achterkant van het strandhuisje is aangebracht.

 

d.     Tijdens het transport en de winterstalling is het verboden (lege) gasflessen of andere brandversnellende stoffen bij of in het strandhuisje achter te laten. Hetzelfde geldt voor lichtontvlambare en/of brandversnellende stoffen, zoals bitumenbranders, lasapparatuur, aggregaten, verf(af)bran-ders, terpentine, thinner, petroleum, (was)benzine, brand-spiritus, verf, brandgel, lampenolie, lucifers, aanstekers en/of

Kaarsen.

e.     Als het huisje op het strand op zijn plek gezet is door de Fa.Gebr.Paap, moet de eigenaar deze zelf waterpas zetten.Dit wordt niet door de Fa.Gebr.Paap gedaan.

 

V     OPSLAGVOORWAARDEN/-REGLEMENT

 

a.     De opslag c.q. winterstalling van de strandhuisjes vindt plaats op het opslagterrein zie definities punt 3 Gbr.Paap bepaalt de locatie/plek van opslag op het opslagterrein. Gebr.Paap kan geen vaste opslagplek garanderen.

 

b.     Tijdens de winterstalling is het verboden (lege) gasflessen of andere brandversnellende stoffen bij of in het strandhuisje te bewaren/opgeslagen te hebben. Hetzelfde geldt voor lichtontvlambare en/of brandversnellende stoffen, zoals bitumenbranders, lasapparatuur, aggregaten, verf(af)-branders, terpentine, thinner, petroleum, (was)benzine, brandspiritus, verf, brandgel, lampenolie, lucifers, aanstekers en/of kaarsen.

 

c.     Op het opslagterrein vindt een brandpreventiecontrole plaats, waarbij het strandhuisje wordt gecontroleerd door een beambte op de afwezigheid van vluchtige, lichtont-vlambare en/of brandbare (vloei) stoffen. De eigenaar is verplicht de beambte toegang te verschaffen tot het strand-huisje. Bij weigering staat het Gebr.Paap  vrij het strandhuisje te weren van het opslagterrein. De gevolgen daarvan komen voor rekening en risico van de eigenaar.

 

d.     De maximale opslagplaats van het strandhuisje bedraagt 4 x 7,20 meter. De balkons/voorvlonders dienen te zijn opgeklapt of te zijn afgemonteerd en opgeborgen te zijn in het strandhuisje. Voor het overige dient de ruimte onder het strandhuisje vrij van goederen/losse materialen te blijven en mag niet als opslagplaats worden gebruikt.

 

VI    BRANDPREVENTIE

 

a.     Tijdens het transport en de winterstalling is het verboden (lege) gasflessen of andere brandversnellende stoffen bij of in het strandhuisje achter te laten. Hetzelfde geldt voor lichtontvlambare en/of brandversnellende stoffen, zoals bitumenbranders, lasapparatuur, aggregaten, verf(af)-branders, terpentine, thinner, petroleum, (was)benzine, brandspiritus, verf, brandgel, lampenolie, lucifers, aanstekers en/of kaarsen.

 

b.     Conform vermelding in de rubriek opslagvoorwaarden/ ‑reglement vindt ter plaatse op het opslagterrein een brand-preventiecontrole plaats, waarbij het strandhuisje wordt gecontroleerd door een beambte op de afwezigheid van vluchtige, lichtontvlambare en/of brandbare (vloei)stoffen. De eigenaar is verplicht de beambte toegang te verschaffen tot het strandhuisje. Bij weigering staat het Gebr.Paap vrij het strandhuisje te weren van het opslagterrein. De gevolgen daarvan komen voor rekening en risico van de eigenaar.

 

VII  AANSPRAKELIJKHEID & VERZEKERING

 

a.     Voorafgaand aan opladen van het strandhuisje op de transportauto, die het strandhuisje van en naar het strand transporteert, is de eigenaar gehouden een aansprakelijk-heidsverklaring te ondertekenen, welke hem voorafgaand aan het transport wordt toegezonden c.q. ter hand wordt gesteld.Gebr.Paap is gerechtigd het transport niet uit te voeren dan wel het strandhuisje niet op de winterstalling te accepteren indien de eigenaar in gebreke blijft de aansprake-lijkheidsverklaring te ondertekenen en aan Gebr.Paap ter hand te stellen.

 

b.     Gebr.Paap sluit - behoudens hetgeen daarover is opge-nomen in deze voorwaarden - iedere aansprakelijkheid uit voor tijdens het transport van het strandhuisje ontstane schade(s), als gevolg van eigen gebrek of nalatigheid van de eigenaar of derden, daaronder begrepen een onjuiste inboedelverdeling, geconstateerde uiterlijke gebreken (zoals een slechte onderhoudsstaat van het strandhuisje) en/of overbelasting.

 

c.     Het transport van het strandhuisje, alsmede de zich daarin bevindende inboedel, is door Gebr.Paap verzekerd op basis van de AVC regelgeving, de eigenaar van er vervoerd wordt (dus in dit geval uw Strandhuisje) moet dit altijd zelf voor vervoer verzekeren.

 

d.     Gebr.Paap sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade(s), en ongeregeldheden ontstaan tijdens de opslag, meer specifiek, doch niet uitsluitend, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere riscio’s verbonden aan opslag in de open lucht.

 

e.     Gebr.Paap wijst de eigenaar erop dat in beginsel sprake is van “onbewaakte stalling”. Tijdens de winterstalling op het opslagterrein is de eigenaar niet via Gebr.Paap voor eventuele schade(s) en/of diefstal verzekerd. De winter-stalling vindt in beginsel voor eigen rekening en risico van de eigenaar plaats. De eigenaar dient een eventuele gewenste verzekering van het strandhuisje zelf te regelen/af te sluiten, waarbij Gebr.Paap erop wijst dat een eventuele collectieve verzekering via de eigen strandvereniging van de eigenaar beschikbaar is.

 

VIII   SLOTBEPALINGEN

 

a.     Indien en voor zover één van de bepalingen van deze voor-waarden c.q. huishoudelijk reglement nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijke regeling te worden gelezen en blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en het huishoudelijk reglement onverkort van kracht.

 

b.     Op de rechtsbetrekking tussen Gebr.Paap  en de eige-naar is Nederlands recht van toepassing.

 

c.     Geschillen, ongeacht hun aard, zullen in beginsel worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Haarlem. Gebr.Paap is evenwel altijd gerechtigd om het geschil te harer keuze, in plaats van de rechter te Haarlem, aan een anderszins bevoegde rechter voor te leggen.