Voorwaarden opslagterrein & transport, tevens huishoudelijk reglement.

 

I  DEFINITIES

 

In deze ‘voorwaarden opslagterrein & transport en huishoudelijk

reglement’ worden verstaan onder:

 

-        Strandhuisje: een stalen frame strandhuisje, dat aan het begin van het strandseizoen door een (vervoers)onderneming op het strand wordt geplaatst aan het eind van het strandseizoen weer wordt opgehaald voor de winteropslag;

-        Strandseizoen: de periode van april tot en met september;

-        Opslagterrein: het door Gebr.Paap van de gemeente Velsen gehuurde terrein, plaatselijk bekend als IJmuiderslag, gelegen aan het einde van de Heerenduinweg te IJmuiden;

-        Gebr.Paap: de onderneming die aan het begin van het strandseizoen zorg draagt voor transport van strandhuisjes, alsmede voor het transport en de (winter) stalling van de strandhuisjes na afloop van het strandseizoen;

-        De eigenaar: de eigena(a)r(en) van het stalen frame strandhuisje;

-        Bouwhoek: een apart deel van het opslagterrein waarop – na afspraak – in nader vast te stellen perioden bouwkundig onderhoud van de strandhuisjes kan plaatsvinden.

 

II  TOEPASSELIJKHEID

 

Deze ‘voorwaarden opslagterrein & transport en huishoudelijk reglement’ zijn van toepassing op alle door de Gebr.Paap te verrichten transport- en/of opslagwerkzaamheden, alsmede ten tijde van de winteropslag van strandhuisjes op het opslag terrein. De voorwaarden gelden in beginsel voor onbepaalde duur. De exacte data voor transport, opslag en onderhoudsdagen worden per jaar/seizoen door Gebr.Paap, in samenwerking/overleg met gemeente en strand-vereniging(en), nader vastgesteld en aan de eigenaar bekend gemaakt.

 

III  ADMINISTRATIEVE VERPLICHTIGEN

 

De eigenaar van het strandhuisje is gehouden zich ten behoeve van de administratie van Gebr.Paap zich na aankoop / eigendomsverkrijging van het huisje bij Gebr.Paap aan te melden en opgaaf te doen van de

navolgende gegevens:

-        Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer +  mobiel nummer;

-        Het nummer van het strandhuisje dat de eigenaar in eigendom heeft, alsmede de vermelding van de rij op het strand waarin het huisje is geplaatst (rij 1, 2 of 3);

-        Na verkoop van het strandhuisje aan een ander, doet de voormalig eigenaar daarvan opgaaf bij Gebr.Paap, met vermelding van de NAW-/contactgegevens van de nieuwe eigenaar.

 

IV  VERVOERSVOORWAARDEN/-REGELEMENT

 

a.    Het vervoer van het strandhuisje naar het strand vindt plaats op afspraak. Per jaar/seizoen worden de data en tijdstippen daarvan nader vastgesteld en tijdig bekend gemaakt.

b.    De eigenaar van het strandhuisje op de voorrij van het grote strand dient er voor zorg te dragen dat het voorvlonder omhoog is gezet voorafgaand aan een jaar/seizoen nader bekend te maken datum. Dit ter voorkoming van belemmering bij de voor het transport te verrichten voorbereidende werkzaamheden door Gebr.Paap.

c.    De eigenaar is gehouden er voor zorg te dragen dat zijn/haar strandhuisje voorafgaand aan het tijdstip van transport rondom op een hoogte van 1,50 meter rijklaar staat, voor de kampeervereniging de zeemeeuwen is dit 50 cm, met de voorvlonder omhoog geklapt. De eigenaar zorgt ervoor ruimschoots op tijd (cd. een uur) voorafgaand aan het transport ter plekke aanwezig te zijn.

d.    De eigenaar draagt er zorg voor dat het strandhuisnummer ten tijde van transport daarvan duidelijk zichtbaar links aan de voorkant van het strandhuisje is aangebracht.

e.    Ten behoeve van de plaatsing van het strandhuisje op de transportauto dient de eigenaar zelf – te alle tijde tezamen met tenminste nog één andere persoon – de uitdraaibare poten van het strandhuisje uit te draaien/het strandhuisje op te krikken, zodat de transportauto onder het strandhuisje kan worden gereden. De eigenaar draait vervolgens de poten zelf weer in/laat het huisje zakken op de transportauto. Na transport, bij aankomst op het opslagterrein zorgt de eigenaar zelf weer voor het uitdraaien van de poten/ opkrikken van het strandhuisje ten behoeve van de plaatsing op het opslagterrein.

f.     Tijdens het transport en de winterstalling is het verboden gasflessen of andere brandversnellende stoffen bij of in het strandhuisje achter te laten. Hetzelfde geldt voor lichtontvlambare en/of brandversnellende stoffen, zoals bitumenbranders, lasapparatuur, aggregaten, verf(af)branders, terpentine, thinner, petroleum, (was)benzine, brandspiritus, verf, brandgel, lampenolie, lucifers, aanstekers en/of kaarsen.

g.    Het is niet toegestaan losse balken en/of platen in/op of onder het huisje/balkon te laten, dit wordt gecontroleerd door de chauffeur. De eigenaar zorgt ervoor dat alle inboedelgoederen, zoals kasten, lampen, koelkasten, magnetrons e.d. gedegen zijn vastgezet. De eigenaar dient tevens rekening te houden met de lengte van eventueel nog aanwezige slingers van de krik. Deze mogen niet te lang zijn/worden gehouden in verband met het plaatsen op het opslagterrein.

h.    Het strandhuisje mag maximaal 4 meter breed zijn. De Hoogte van het strandhuisje mag – conform het Wegenverkeersreglement – op de transportauto maximaal 4,15 meter vanaf de grond zijn. De eigenaar is gehouden antennes e.d. voorafgaand aan het transport van het strandhuisje te demonteren. Tevens dienen eventuele zijschotten en/of kisten te worden verwijderd/gedemonteerd, die het transport kunnen belemmeren of schade kunnen opleveren. De eigenaar is zelf aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het handelen in strijd met deze voorwaarde/dit reglement.

i.      Het is de eigenaar verboden achter het transport aan te rijden over het fietspad/de duinweg vanaf de Ampèrestraat naar de Heerenduinweg en vice versa. De eigenaar dient hiervoor om te rijden. Gebr.Paap wijst de eigenaar erop dat de politie de transportroute controleert. In verband met de veiligheid worden er tijdens de transportweek GEEN auto’s toegelaten op het opslagterrein.

 

V  OPSLAGVOORWAARDEN/-REGELEMENT

 

a.    De opslag c.q. winterstalling van de standhuisjes vindt plaats op het opslagterrein IJmuiderslag. Gebr.Paap bepaalt de locatie/plek van de opslag op het opslagterrein. Gebr.Paap kan geen vaste opslagplek garanderen. Hier wordt aan de eigenaar een formulier aangereikt, welke door de eigenaar moet worden ondertekend voor de eigen risico tijdens de opslag.

b.    Tijdens de winterstalling is het verboden gasflessen of andere brandversnellende stoffen bij of in het strandhuisje te bewaren/opgeslagen te hebben. Hetzelfde geldt voor lichtontvlambare en/of brandversnellende stoffen, zoals bitumenbranders, lasapparatuur, aggregaten, verf(af)branders, terpentine, thinner, petroleum, (was)benzine, brandspiritus, verf, brandgel, lampenolie, lucifers, aanstekers en/of kaarsen.

c.    Op het opslagterrein vindt een brandpreventiecontrole plaats, waarbij het strandhuisje wordt gecontroleerd door een beambte op afwezigheid van vluchtige, lichtontvlambare en/of brandbare (vloei) stoffen. De eigenaar is verplicht de beambte toegang te verschaffen tot het strandhuisje. Bij weigering staat het Gebr.Paap vrij het strandhuisje te weren van het opslagterrein. De gevolgen daarvan komen voor rekening en risico van de eigenaar.

d.    De maximale opslagplaats van het strandhuisje bedraagt 4 x 7 meter. De balkons/voorvlonders dienen te zijn opgeklapt of te zijn afgemonteerd en opgeborgen te zijn in het strandhuisje. Voor het overige dient de ruimte onder het strandhuisje vrij van goederen/losse materialen te blijven en mag niet als opslagplaats worden gebruikt.

e.    De eigenaar is verplicht het opslagterrein schoon te houden en dient zelf vuilniszakken, afval. hout(resten), spijkers, schotten e.d. mee te nemen. Gebr.Paap benadrukt dat het opslag terrein als zodanig dient te worden gebruikt en niet als (bouw)afvalplaats. Gebr.Paap is gerechtig de redelijke kosten voor verwijdering van vuilnis en afval voor de verwijdering van vuilnis en afval te verhalen op de eigenaar.

f.     Bootjes e.d. dienen gelijktijdig met het transport van het strandhuisje te worden mee-getransporteerd. Bootjes e.d. die voorafgaand aan de opslag van strandhuisjes worden aangetroffen of nadien (als de huisje op het strand staan), worden verwijderd. Gebr.Paap is gerechtigd de redelijke kosten van verwijdering te verhalen op de eigenaar.

g.    Onderhoud aan de strandhuisjes kan plaatsvinden op per jaar/seizoen nader vast te stellen data van 9:00-16:00 uur. Bouwkundig onderhoud is slechts toegestaan in de “bouwhoek”. Vanwege het beperkt aantal plaatsen op de bouwhoek, vinden aanmeldingen en goedkeuring voor plaatsing van de strandhuisjes plaats via de strandvereniging waarbij de eigenaar een lidmaatschap heeft. Hiervoor wordt een extra vergoeding gerekend.

h.    Klein onderhoud, waarbij geen brandgevaar bestaat, mag plaatsvinden op het opslagterrein. De vlonders mogen daarbij niet zijn uitgeklapt. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.

i.      De nadere/specifieke voorwaarden waaronder onderhoud mag worden gepleegd, zijn bekend bij de strandvereniging waarbij de eigenaar is aangesloten. de eigenaar is verplicht deze voorwaarden na te leven en instructies op te volgen. Controle op de werkzaamheden vindt plaats door Gebr.Paap, eventueel in samenwerking met de strandvereniging waarbij de eigenaar is aangesloten.

j.      De eigenaar dient zich op de “klusdagen” bij aankomst aan te melden en bij vertrek af te melden bij het kantoor ter plaatse van Gebr.Paap.

 

VI  BRANDPREVENTIE

 

a.    Op aangeven van de gemeente en mede in samenspraak met de drie strandverenigingen waarbij de eigenaren van strandhuisjes zij aangesloten, zijn regels verbonden aan transport en opslag van strandhuisjes. De eigenaren zijn gehouden zich te houden aan deze regels en aan eventuele nadere aanwijzigen van Gebr.Paap en/of functionarissen van de strandverenigingen.

b.    Tijdens het transport en de winterstalling is het verboden gasflessen of andere brandversnellende stoffen bij of in het strandhuisje achter te laten. Hetzelfde geldt voor lichtontvlambare en/of brandversnellende stoffen, zoals bitumenbranders, lasapparatuur, aggregaten, verf(af)branders, terpentine, thinner, petroleum, (was)benzine, brandspiritus, verf, brandgel, lampenolie, lucifers, aanstekers en/of kaarsen.

c.    Conform de vermelding in de rubriek opslagvoorwaarden/- reglement vindt ter plaatse op het opslagterrein een brandpreventiecontrole plaats, waarbij het strandhuisje wordt gecontroleerd door een beambte op afwezigheid van vluchtige, lichtontvlambare en/of brandbare (vloei) stoffen. De eigenaar is verplicht de beambte toegang te verschaffen tot het strandhuisje. Bij weigering staat het Gebr.Paap vrij het strandhuisje te weren van het opslagterrein. De gevolgen daarvan komen voor rekening en risico van de eigenaar.

 

VII  AANSPRAKELIJKHEID & VERZEKENING

 

a.    Voorafgaand aan opladen van het strandhuisje op de transportauto, die het strandhuisje van en naar het strand transporteert, is de eigenaar gehouden een aansprakelijkheidsverklaring te ondertekenen, welke de eigenaar ter hand wordt gesteld. Gebr.Paap is gerechtigd het transport net ui te voren dan wel het strandhuisje niet op de winterstalling te accepteren indien de eigenaar in gebreke blijft de aansprakelijkheidsverklaring te ondertekenen en aan Gebr.Paap ter hand te stellen.

b.    Gebr.Paap sluit – behoudens hetgeen daarover is opgenomen in deze voorwaarden – iedere aansprakelijkheid uit voor tijdens het transport van de strandhuisjes ontstane schade(s), als gevolg van eigen gebrek of nalatigheid van de eigenaar of derden, daaronder begrepen een onjuiste inboedelverdeling, geconstateerde uiterlijke gebreken (zoals een slechte onderhoudsstaat van het strandhuisje) en/of overbelasting.

c.    Het transport van het strandhuisje, alsmede de zich daarin bevindende inboedel, is door Gebr.Paap verzekerd op basis van de AVC regelgeving, de eigenaar van er vervoerd wordt (dus in dit geval uw Strandhuisje) moet dit altijd zelf voor vervoer verzekeren.

d.    Gebr.Paap sluit iedere aansprakelijk uit voor schade(s), en ongeregeldheden ontstaan tijdens de opslag, meer specifiek, doch niet uitsluitend, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico’s  verbonden aan opslag in de open lucht.

e.    Gebr.Paap wijst de eigenaar erop dat in beginsel sprake is van “onbewaakte stalling”. Tijdens de winterstalling op het opslagterrein is de eigenaar niet via Gebr.Paap voor eventuele schade(s) en/of diefstal verzekerd. De winterstalling vindt in beginsel voor eigen rekening en risico van de eigenaar plaats. De eigenaar dient een eventuele gewenste verzekering van het strandhuisje zelf te regelen/af te sluiten, waarbij de Gebr.Paap er op wijst dat een eventuele collectieve verzekering via de eigen strandvereniging van de eigenaar beschikbaar is.

 

VIII  BETALING

 

a.    De kosten voor het vervoer in April, moeten zijn voldaan UITERLIJK op 15 Maart. De kosten voor het vervoer en opslag in September, moeten zijn voldaan UITERLIJK op 15 September. Beide bedragen dienen te worden voldaan op zakelijke rekening van Gebr.Paap, RABO rekening nummer 32.63.383.65 Iban nr. NL19RABO0326338365, onder vermelding van het strandhuisnummer en de naam van de eigenaar. Indien de bedragen niet, niet tijdig en/of niet geheel zijn voldaan, is de eigenaar zonder verdere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim, en is Gebr.Paap gerechtigd het transport niet uit te voeren en/of het strandhuisje niet te plaatsen op het opslagterrein.

b.    Voor zover Gebr.Paap er – ondanks wanbetaling – voor kiest het strandhuisje wel te transporteren en/of op het opslagterrein te plaatsen, is de eigenaar rente verschuldigd, zijn de 5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.

c.    Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van onbetaald gelaten bedragen, waaronder tevens begrepen eventuele redelijkerwijs gemaakte kosten in verband met schoonmaakwerkzaamheden etc.. met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag inclusief de als dan vervallen rente en nog te vermeerderen met eventueel gemaakte verschotten, komen voor rekening van de eigenaar.

 

IX  SLOTBEPALINGEN

 

a.    Indien en voor zover één van de bepalingen van deze voorwaarde c.q. huishoudelijk reglement nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijke regeling te worden gelezen en blijven de overige bepalingen van de voorwaarden en het huishoudelijk reglement onverkort van kracht.

b.    Op de rechtsbetrekking tussen Gebr.Paap en de eigenaar is Nederlands recht van toepassing.

c.    Geschillen, ongeacht hun aard, zullen in beginsel worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Haarlem. Gebr.Paap is evenwel altijd gerechtig om het geschil te hare keuze, in plaats van de rechter te Haarlem, aan een anderszins bevoegde rechter voor te leggen.